Põhikiri

 

Lapse Huvikaitse Koja põhikiri on vastuvõetud Koja üldkoosoleku poolt 21. märtsil 2013. aastal Tallinnas.

ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Lapse Huvikaitse Koda on Eestis registreeritud, kodanikualgatusel põhinev heategevuslik ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.2 Mittetulundusühingu ametlik nimi on Lapse Huvikaitse Koda (edaspidi Koda). Inglise keelne nimetus on Child Advocacy Chamber.

1.3 Koja asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.4 Koja majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5 Koda on asutatud tähtajatult.

1.6 Koda võib kasutada oma tulu üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.7 Koda ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- ja kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

1.8 Koda võib teha kõiki tehinguid ja muid õigustoiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

1.9 Koda juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, vabaühenduste eetikakoodeksist, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja lepingutest.

1.10 Koja ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

II KOJA EESMÄRK JA TEGEVUSED

2.1 Koda lähtub oma tegevuses lapse- ja perekesksuse, proaktiivsuse, avatuse ja initsiatiivikuse, koostöö ja partnerluse ning usaldusväärsuse põhimõtetest. Koda osaleb laste- ja perede huvikaitselises tegevuses, perepoliitika kujundamises ning jälgib laste- ja perepoliitika elluviimist Eesti ühiskonnas.

2.2  Koja tegevuse põhieesmärgiks on laste ja perede huvikaitsealase tegevuse kujundamine, mõjutamine, toetamine ning edendamine Eestis.

2.3. Eesmärgi saavutamiseks Koda teostab järgmisi tegevusi:

2.3.1 aitab aktiivselt kaasa lapse huvide esindatusele riiklike poliitikate kujundamisel ning jälgib nende elluviimist nii riiklikul kui kohalikul tasandil;

2.3.2 käivitab lastega peredele suunatud jätkusuutlikke ning teadus- ja teadmistepõhiseid tegevusi, et mõjutada ühiskondlikke väärtusi ja hoiakuid lähtuvalt võrgustikus kokkulepitud prioriteetsetest tegevusvaldkondadest;

2.3.3 korraldab koolitusi ja muid teavitusüritusi;

2.3.4 teeb koostööd avaliku- ja erasektori organisatsioonidega;

2.3.5 algatab ise ja osaleb kohalikus ning rahvusvahelises arendustegevuses;

2.3.6 annab välja trükiseid;

2.3.7 osutab valdkondlikke teenuseid;

2.3.8 annab välja stipendiume;

2.3.9 kogub heategevuslikke annetusi;

2.3.10 arendab majandustegevust Koja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

2.3.11 täidab muid tegevuse eesmärgist lähtuvaid ülesandeid.

III KOJA LIIKMESUS

3.1 Koja liikmeks vastuvõtmist võib taotleda avalikes huvides tegutsev kodanikualgatuslik mittetulundusühing või sihtasutus, kes vastab Koja põhikirja nõuetele ja soovib arendada Koja eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

3.2 Füüsilised isikud võivad taotleda liikmeks saamist ekspertidena.

3.3 Isikud, kes ei vasta Koja põhikirja nõuetele või ei soovi osaleda aktiivselt Koja igapäevategevuses, võivad taotleda nimetamist Koja toetajaliikmeks.

3.4 Koja liikmeks vastuvõtmist taotlev isik esitab juhatusele kirjaliku avalduse. Avaldus vaadatakse läbi esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.

3.4.1 Vajadusel on juhatusel õigus liikmeks taotlevalt isikult/organisatsioonilt küsida lisadokumente.

3.5 Kojast väljaastumiseks esitab Koja liige juhatusele kirjaliku avalduse, mis vaadatakse läbi esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.

3.6 Juhatus võib algatada liikme väljaarvamise Kojast, kui liige:

3.6.1 ei ole viimase kahe (2) aasta jooksul osalenud ühelgi Koja üldkoosolekul või Koja poolt korraldatud üritusel;

3.6.2 on käitunud vääritult; rikkunud Koja põhikirja nõudeid; kahjustanud Koja mainet;

3.6.3 ei ole tasunud õigeaegselt liikmemaksu ilma mõjuva põhjuseta;

3.6.4 on esitanud vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mistõttu tema vastuvõtmine

Koja liikmeks ei olnud õiguspärane.

3.7 Liikme, toetajaliikme väljaarvamise otsustab juhatus, millest antakse talle teada viivitamatult taasesitatavas vormis.

3.7.1 Väljaarvatul on õigus oma väljaarvamise otsus üldkoosolekul vaidlustada.

3.8 Juhatus teavitab liikmeks astumist taotlenud ja väljaarvatut ning Koja liikmeid otsusest koos põhjendusega viivitamatult pärast otsuse tegemist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

IV KOJA LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Koja liikmel on õigus:

4.1.1 osaleda hääle- ja sõnaõigusega Koja üldkoosolekul ja Koja üritustel;

4.1.2 valida ja olla valitud Koja juht- ja muudesse organitesse;

4.1.3 saada teavet Koja tegevuste kohta, esitada ettepanekuid ja arupärimisi Koja juhtorganite tegevust puudutavates küsimustes;

4.2 Koja liige kohustub:

4.2.1 järgima tegevuses Koja põhikirja ning täitma Koja juhtorgani seaduspäraseid otsuseid;

4.2.2 tasuma liikmemaksu Koja üldkoosoleku poolt kehtestatud summas ja korras;

4.2.3 teatama Koja juhatusele ühe (1) kuu jooksul enda muutunud nime, registrikoodi või isikukoodi, kontaktandmed, elukoha või asukoha aadressi;

4.2.4 suhtuma heaperemehelikult Koja varasse.

4.3 Täiendavaid kohustusi võib liikmele panna üksnes tema nõusolekul ja üldkoosoleku otsusega.

4.4 Liige  on  kohustatud  seoses  liikmelisuse  lõppemisega  likvideerima  kõik  võlgnevused Koja ees.

5.1 Koja toetajaliikmel on õigus:

5.1.1 osaleda sõnaõigusega Koja üldkoosolekutel ja Koja üritustel;

5.1.2 saada teavet Koja tegevuse kohta;

5.1.3 aidata oma tegevusega kaasa Koja eesmärkide saavutamisele.

5.2 Koja toetajaliikmel on kohustus:

5.2.1 teha koostööd liikmetega Koja eesmärkide saavutamise nimel;

5.2.2 hoiduda kahjustamast Koja mainet.

5.3 Koja toetajaliikmel ei ole:

5.3.1 hääleõigust üldkoosolekul;

5.3.2 õigust valida ja olla valitud Koja juht- ja muudesse organitesse;

V KOJA ÜLDKOOSOLEK

5.1 Koja kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks (1) hääl.

5.2 Koja üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul.

5.3 Koja üldkoosoleku ainupädevuses on:

5.3.1 põhikirja muutmine;

5.3.2 eesmärgi muutmine;

5.3.3 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;

5.3.4 muude põhikirjaga ette nähtud organite liikmete valimine ja tagasikutsumine;

5.3.5 juhatuse liikmega tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Koja esindaja määramine;

5.3.6 liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;

5.3.7 Koja liikmetele täiendavate kohustuste panemine ja lõpetamine;

5.3.8 muude otsuste tegemine, mis ei ole antud teiste Koja organite pädevusse.

5.4 Koja üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

5.4.1 majandusaasta aruande kinnitamiseks;

5.4.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest;

5.4.3 muudel juhtudel, kui Koja huvid seda nõuavad.

5.5  Koja üldkoosoleku kokkukutsumiseks teatab Koja juhatus üldkoosoleku toimumise aja, koha ning päevakorra kakskümmend üks (21) kalendripäeva ette, saates igale liikmele vastavasisulise teate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

5.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud Koja liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Koja liikmed.

5.7 Üldkoosolek võib eelnevalt päevakorda võtmata otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise, lahendada üldkoosoleku korraldusega seonduvaid küsimusi ning arutada muid küsimusi, mis ei vaja otsustamist.

5.8 Koja üldkoosolekul võib sama isik esindada volikirja(de) alusel teist Koja liiget.

5.9 Üldkoosoleku hääletused võivad olla avalikud ja salajased. Hääletamise kord lepitakse kokku Üldkoosoleku käigus. Enne hääletamist peab üldkoosolek ette nägema korra juhuks, kui valimistel jagunevad hääled võrdselt.

5.10 Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

5.11 Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vastu nõude esitamist, tema vabastamist kohustusest või vastutusest, Koja ning tema vahel tehingu tegemist, temaga õigusvaidluse pidamist, selles tehingus või õigusvaidluses esindaja määramist või muid küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.

5.13 Koja põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

5.14 Tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

5.15 Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile Koja liikmetele, sealhulgas ka neile, kes üldkoosokul ei osalenud.

VI KOJA JUHATUS

6.1 Koda juhib ja esindab juhatus, milles on kolm kuni viis (3 kuni 5) liiget.

6.2 Juhatuse liikme volituste tähtaeg kestab kolm (3) aastat.

6.3 Ühingut esindab kõikides tehingutes juhatuse esimees üksi ja teised juhatuse liikmed kahekesi koos.

6.4 Juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

6.5 Juhatuse ülesanneteks on:

6.5.1 Koja igapäevase tegevuse korraldamine;

6.5.2 Koja liikmete arvestuse pidamine;

6.5.3 Koja vara ja rahaliste vahendite kasutamise korra otsustamine;

6.5.4 Koja raamatupidamise korraldamine.

6.6 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks (1) kord kvartalis.

6.7 Koja juhatuse liige ei või panna oma kohustuste täitmist kolmandatele isikutele, välja arvatud juhatuse vastavasisulise otsuse korral.

6.8 Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt üle poolte juhatuse liikmetest.

6.9 Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

6.10 Juhatuse koosolekud protokollitakse ja tehakse kättesaadavaks Koja liikmetele.

6.11 Vastavalt Koja majanduslikule olukorrale võib maksta juhatuse liikmele tasu ja kompenseerida ülesannete täitmiseks tehtud kulutuste hüvitamist. Makstav tasu ei või ületada samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.

6.12 Koja juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise korral, muu ebaeetilise käitumise või võimetuse korral Koda juhtida. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

6.13 Juhatus korraldab Koja raamatupidamist vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusele ning heale raamatupidamistavale. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras ning esitab üldkoosolekule.

VII KOJA KONTROLLORGAN

7.1 Koja tegevuse kontrollimiseks võib üldkoosolek määrata audiitorkontrolli või revisjoni.

7.1.1 Audiitori või revidendi võib nimetada ühekordse kontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

7.1.2 Audiitoriks või revidendiks ei või olla Koja juhatuse liige ega raamatupidaja.

7.2 Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama audiitoril/ revidendil tutvuda kõigi kontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

7.3 Audiitorid või revidendid koostavad audiitorkontrolli või revisjoni tulemuste kohta aruande, enne majandusaasta aruande vastuvõtmist, mille esitavad üldkoosolekule.

VIII KOJA VARA

8.1 Koja vara tekib:

8.1.1 liikmemaksudest;

8.1.2 rahalistest ja materiaalsetest annetustest;

8.1.3 sihtotstarbelistest maksetest;

8.1.4 väljaannete kirjastamisest ja levitamisest saadud tulust;

8.1.5 põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste või teenuste pakkumisest;

8.1.6 majandustegevusest;

8.1.7 muudest laekumistest.

IX KOJA LÕPETAMINE, JAGUNEMINE, ÜHINEMINE

9.1 Koja ühinemine, jagunemine, lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras.

9.2 Koja lõpetamisel toimub likvideerimismenetlus.

9.3 Koja likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

9.4 Koja tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek, lõpetamise otsuse poolt peab olema üle 2/3 osalenud või esindatud liikmetest.

9.5 Koja likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kuuluvale ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.