Liikmed

Lapse Huvikaitse Kojaga liituvad organisatsioonid, kes soovivad panustada oma kompetentsi ja kogemusega laste huvidega arvestamise nimel, saades samal ajal Koja teistelt liikmetelt toetust enda strateegiliste eesmärkide ellu viimiseks. Koja liikmete ühisteks väärtuseks on lapsekesksus, proaktiivsus ja koostöö.

Koda on avatud uutele liikmetele. Koja liikmeks vastuvõtmist võib taotleda avalikes huvides tegutsev kodanikualgatuslik mittetulundusühing või sihtasutus, kes vastab Koja põhikirja nõuetele ja soovib arendada Koja eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Füüsilised isikud võivad taotleda liikmeks saamist ekspertidena. Isikud, kes ei vasta Koja põhikirja nõuetele või ei soovi osaleda aktiivselt Koja igapäevategevuses, võivad taotleda nimetamist Koja toetajaliikmeks.

Lapse Huvikaitse Koja täisliikmeteks ootame juriidilisi ja eraisikuid, kes soovivad panustada Koja igapäevasesse arengusse (vastavalt teemale), mõistavad huvikaitse olulisust ning erinevate kompetentsidega organisatsioonide ühinemise vajalikkust laste õiguste ja huvide kaitseks. Liikmed soovivad jälgida nii siseriiklike kui üle-Euroopaliste poliitikate arenguid, olla osa nende mõjutamisel ning selle kaudu ka kujundamisel. Liikmetel on hääleõigus Koja üldkoosolekul, õigus olla valitud juhtorganitesse, arupärimisõigus/kohustus.

Huvikaitselise võrgustiku (põhikirja kohaselt toetajaliige) liikmeteks on laiem Kojaga kaasatute ring, kelle panus tegevustesse on vastavalt nende huvile, vajadusele ning sõltuvalt käsitletavast teemast. Võrgustiku liikmel on võimalus aidata oma tegevusega kaasa Koja eesmärkide saavutamisele tehes koostööd teiste Koja liikmetega. Võrgustiku kaudu jagame infot laste ja perede poliitika arengutest nii Eestis kui mujal.